top of page
Signing a Contract

הסכם עבודה

 1. הגדרות
  "יום עסקים" – ימים א' עד ה', למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון.

   

 2. תקופת ההתקשרות וסיומה

  1. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות תתחיל ממועד חתימת הלקוח על הסכם זה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים ל-6complete לצורך תחילת העבודה, לרבות אישור בקרת אשראי. לאחר קיום האמור, 6complete תודיע ללקוח על המועד הצפוי לתחילת מתן השירות בפועל.

  2. כל צד רשאי להודיע בכל עת על סיום ההתקשרות בהודעה בכתב של 30 יום מראש, מבלי שיידרש לנמק את החלטתו.

  3. כל צד יהיה רשאי להביא את תקופת התקשרות זו לסיומה המוקדם, מחמת:

   1. הפרתו היסודית על- ידי הצד השני, אשר לא תוקנה בתוך 5 ימים ממועד שניתנה עליה הודעה בכתב; ו/או

   2. הפרה של צד, שלא תוקנה בתוך 15 ימים מיום שניתנה עליה הודעה בכתב.

  4. התקנת ציוד באתר הלקוח תתבצע בתוך כ- 14 ימי עסקים מיום קבלת הזמנת שירות חתומה, אלא אם כן ביקש הלקוח התקנה במועד מאוחר יותר או אם נדחתה ההתקנה בשל סיבה אשר לא בשליטתה של 6copmlete
    

 3. מחירים ותשלומים

  1. כל המחירים נקובים בשקלים אלא אם כן צוין אחרת. ואינם כוללים מע"מ

  2. תשלומים לצד שלישי ניתנים כפי שמפורסמים באתר ספק השירות/ תוכנה. ייתכנו שינויים במחירים בין זמן הפקת הצעת המחיר ועד לזמן הרכישה בפועל. 6complete אינה נושאת באחריות לשינוי המחירים ואינה קשורה אליהם.

  3. תשלומים הנגבים ע"י צד שלישי מומרים בחלקם ממטבע זר היות והתשלום הוא לחברה הרשומה בחו"ל.

  4. ייתכן כי בתשלום על מוצר / שירות לחברה הרשומה בחו"ל לא יחול מע"מ וככזה לא יהיה זיכוי מע"מ לרוכש.

  5. תשלום לצד שלישי יתבצע ע"י הלקוח ובהתאם תנאי התשלום של ספק השירות / מוצר

  6. תנאי תשלום  6complete: העברה בנקאית, תשלום באפליקציית BIT / PAYBOX או תשלום ב PAYPAL.
   (על תשלום ב PAYPAL תתווסף עמלה של 2.5 אחוז מסך העסקה)

  7. 6complete רשאית לעדכן את המחירון מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בהודעה ללקוח, לרבות בשל שינויים במדד המחירים לצרכן, שינויים בשער החליפין של מט"ח, עליה בעלויות השירותים ושינויים במחיריו של בעל רישיון אחר

  8. בגין כל איחור בתשלום חשבון יחויב הלקוח בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים כשיעורם בחוק, עד למועד התשלום בפועל
    

 4. תשתית וציוד קצה

  1. כל העלויות הקשורות ברכיבי התשתית הנדרשים (לרבות הקישור לרשת האינטרנט) הינן בנפרד ועל חשבון הלקוח כמפורט בהצעת מחיר זו.

  2. מוסכם בין הצדדים כי הזמנת השירות והמחירים הקבועים בה, אינם כוללים את התמורה המגיעה ל6complete, או למי מטעמה, בעד רכישת רכיבי ו/או שירותי תשתית או כל חלק מהם או בעד רכישת ציוד הקצה להתקנה באתר הלקוח. האמור לעיל, יתבסס על הצעת מחיר נפרדת לרכישת רכיבי ו/או שירותי תשתית ו/או ציוד הקצה, בהתאם לצרכי הלקוח. הלקוח יהיה אחראי לקיומם של כל התנאים הנדרשים לצורך התקנת הציוד, לרבות מקום, נקודת חשמל, נקודת רשת (לצורך חיבור לאינטרנט) וכד'.

  3. בגין מתן שירות בנסיבות בהן לא חלה על 6complete האחריות לתיקונן, יחויב הלקוח בעלות שעת עבודה  על פי מחירון 6complete ובהתאם לשעות שנדרשו לטיפול ופתרון הבעיה.

  4. 6complete תפעל לטיפול בקריאת שירות אשר הוזמנה מטעם איש הקשר המוסמך מטעמו של הלקוח לצורך דיווח ופתיחת קריאת שרות בגין תקלה, ואשר פרטיו רשומים בהזמנת השירות.
    

 5. אחריות כללית

  1. השירותים המסופקים ואפשרות השימוש בהם תלויים, בין היתר, בזמינות ותקינות של ציוד התקשורת והתשתית של הלקוח ושל צדדים שלישיים וכן ברשתות תקשורת של מפעילים וספקים אחרים, כמו גם בתקינות רשת החשמל בחצרי הלקוח. 6complete אינה ולא תהיה אחראית לתקלה ו/או כשל באספקת השירות מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה המלאה והבלעדית של 6complete

  2. על אף ש6complete משקיעה מאמצים ומשאבים בהגדרה ואופטימיזציה של כל השירותים המסופקים על ידה, אין באפשרותה להתחייב כי כל השירותים יפעלו ללא דופי 100% מהזמן, היות ואף מערכת אינה מוגנת ב 100%. לפיכך, הלקוח מאשר כי לא תהיה לא טענה ו/או תביעה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור,

  3. מימוש אחריות, תיקונים וטיפול בכל בעיה המתגלה במוצר / שירות שנרכש מצד שלישי הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח ויתבצע אך ורק מול נותן השירות/ האחריות לגבי אותו מוצר /שירות. ניתן לרכוש בנק שעות לתמיכה וטיפול במוצרים/ שירותים של צד שלישי.

  4. 6complete לא תהיה אחראית ולא תישא בנזקים כלשהם שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן מידע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ו/או כל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או נזקים שיגרמו כתוצאה מנסיבות של כוח עליון.

  5. האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.
    

 6. שעות עבודה ומיקום הפרויקט

  1. ביצוע הפרויקט יהיה בהשתלטות מרחוק או במשרדי הלקוח כפוף לשיקול דעת מקצועי של 6complete

  2. העבודה תתבצע בשעות משרד רגילות כפי שמוגדרות בסעיף 7.1

  3. עבור ביצוע העבודה במקומות ו/או שעות שאינם נכללים בהגדרות סעיפים 6.1 ו/או 6.2 יהיה חיוב נפרד
    

 7. שירות 6complete

  1. 6complete מספקת ללקוח אפשרות ליצירת קשר בכמה ערוצים:

   1. מענה טלפוני בימים א' עד ה' - בין השעות 08:00 ועד 17:00 (למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון).

   2. פניה באמצעות ווטסאפ

   3. פתיחת קריאה באתר האינטרנט של 6complete בדף "יצירת קשר"

  2. זמן תגובה לתחילת טיפול בתקלה ללקוחות שאינם בחוזה שירות יהיה עד סוף יום העסקים החולף 

  3. השירות יינתן בהשתלטות מרחוק או ע"י מהנדס שירות מטעם 6complete במשרדי הלקוח כפוף לשיקול דעת מקצועי של 6complete

  4. השירות יינתן בשעות משרד רגילות כפי שהוגדרו בסעיף 7.1.1

  5. עבור שירות שאינו נכלל בהגדרות סעיף 7.4 יהיה חיוב נפרד לפי הפירוט הבא:

   • ימים א-ה (למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון) 17:00 עד 21:00: 150% ממחירון שעת שירות

   • ימים א-ה (למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון) 21:00 עד 00:00: 175% ממחירון שעת שירות

   • ימי שישי ו/או ערבי חג 08:00 עד 13:00: 200% ממחירון שעת שירות

   • ימי שישי ו/או ערבי חג 13:00 עד כניסת השבת/ חג : 250% ממחירון שעת שירות

   • ימי שישי ו/או ערבי חג מכניסת השבת ועד 00:00: 300% ממחירון שעת שירות

   • לא יינתן שירות בשעות ו/או ימים שאינם מוגדרים בסעיף 7 - למעט לקוחות בחוזה שירות המגדיר זאת באופן מפורש
     

 8. שונות

  1. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהזמנת שירות זו או חלקה יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפה המחייב של הזמנת השירות או של תנאי אחר בה.

  2. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יאפשר לאחר לבצע פעולות המהוות הונאה ו/או שימוש לרעה (abuse) ו/או שימוש בניגוד להוראות כל דין. בכל מוצר ושירות המסופק ישירות ע"י 6complete.

  3. השירות מיועד אך ורק לשימוש של הלקוח. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את התחייבויותיו ו/או זכויותיו לפי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת אישור 6complete מראש ובכתב. כמו כן, הלקוח מתחייב כי לא יאפשר לאחר לעשות שימוש בשירות, בתמורה או שלא בתמורה, במישרין ו/או בעקיפין, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה של 6complete מראש ובכתב ובתנאים שתקבע.

  4. 6complete תהיה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה, בשלמותן או בחלקן, כפי שתמצא לנכון וללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח, וכן להעביר לצד שלישי את אמצעי התשלום שמסר הלקוח, לרבות במסגרת מכירת פעילות של 6complete ו/או מיזוגה. למען הסר ספק, יובהר כי בהעברה כאמור, מסכים הלקוח כי ימסרו לאחר כל הפרטים והמידע, לרבות בעניין אמצעי התשלום, המצויים בידי 6complete בקשר עם אספקת השירות ללקוח.

  5. הלקוח לא יהיה רשאי לקזז ו/או להפחית סכום כלשהו, מהתשלומים שהוא חייב בהם לפי הסכם זה.

  6. 6complete תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות ו את תנאי השימוש בשירות בהודעה בכתב ללקוח של 30 יום מראש. השינוי ייחשב כחלק בלתי נפרד מההסכם בין הצדדים. מובהר כי הלקוח יהיה רשאי במקרה כאמור להודיע על רצונו להפסיק את ההתקשרות, בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לעיל.

  7. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה, ביצועו, פרשנותו ו/או בכל עניין אחר הנוגע להסכם זה

  8. בחתימה על הצעת מחיר זאת הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש הכלליים של שירותי 6complete

  9. ט.ל.ח

bottom of page